Lægeklinik v/ Ole Brock Madsen. Rønnebærvej 25, 1. sal, 2400 København NV
Kontakt os: 38101717

Klinikinformation

Klinikkenbestår af 1 læge og 1 personale.

Telefontider

Mandag
Kl. 8-12
Tirsdag
Kl. 8-12
Onsdag
Kl. 8-12
Torsdag
Kl. 8-12
Fredag
Kl. 8-12

Åbningstider

Mandag
Kl. 9-15
Tirsdag
Kl. 9-15
Onsdag
Kl. 14-17
Torsdag
Kl. 9-15
Fredag
Kl. 9-12

Vaccinationer

Region Hovedstaden har i år besluttet selv af foretage influenzavaccination og evt. covid vaccinationer. 

Det vil derfor ikke være muligt at få vaccine hos os. 

"Fra 1. oktober 2023 kan du gratis blive vaccineret mod influenza, hvis du er fyldt 65 år, er gravid i 2. eller 3.
trimester, lever med en kronisk sygdom eller på anden vis er i særlig risiko. Der kan samtidig vaccineres mod COVID19. Desuden anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret mod influenza.
Hidtil har din praktiserende læge kunnet tilbyde disse vaccinationer, men i år har myndighederne besluttet, at
vaccinationerne i stedet tilbydes i regionale vaccinationscentre og hos andre private aktører. Vi
beklager, at vi derfor ikke kan vaccinere, som vi plejer.
Gratis vaccination mod influenza og COVID-19 er desværre ikke et tilbud her i praksis i år
Sundhedsstyrelsen oplyser, at alle borgere på 65 år og derover vil modtage en invitation til vaccination via Digital Post eller via et fysisk brev med information om, hvor og
hvordan de kan blive vaccineret."

Klinikken tilbyder ikke rejsevacciner, der henvises til de privat vaccinationscentre.

Vaccinationer er ikke altid dækket af Sygesikringen og klinikken opkræver derfor et vaccinationsgebyr på 200 kr ved vaccinationer som ikke er dækket af Sygesikringen, (feks. vaccination mod Herpes Zoster, Stivkrampe, Hepatis A+B etc).

Hvem er vi

Ole Brock Madsen

Speciallæge i almen medicin

Speciallæge i almen medicin fra Københavns Universitet 1998.

Medlem af DSAM

Læs mere →

Mette Madsen

Sundhedsprofessionel

Medicinsk antropolog fra Københavns Universitet 

Diplomuddannelse i Sygepleje og ernæring fra KP

Master i Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, Århus Universitet.

Certificeret MCT terapeut, level 1.

Medlem af Etnografisk forening, MCT-institute UK.

Læs mere →

Lægevejen

Du kan bestille tider (1 konsultation pr. problem), fast medicin, samt skrive en kort besked til os via Lægevejen.dk eller Minlæge app. Hvis det drejer sig om en attest/svangrejournal/forsikringspapirer, bedes du ringe så vi kan sætte tilstrækkelig tid af til opgaven.

Sovemedicin og/eller beroligende medicin, samt anden afhængighedsskabende medicin kan kun fornyes ved aftalt konsultation.

Klinikken tilbyder

Konsultationer
E-konsulatation til korte afgrænsede problemstillinger
Sygebesøg
Vaccinationer (ikke rejsevaccinationer)
Børneundersøgelser
Helbredsundersøgelser
Rygestoprådgivning
Lungefunktionsundersøgelser
Vurdering af vorter, herefter henvises til hudlæge for videre forløb
Laboratorieundersøgelser (ikke EKG)
Consultations only in danish, please contact us by phone, we can arrange a translator

Priser

Ydelse Pris
Sygemelding/Lægeerklæring 650 kr
Kørekortsattest 650 kr
Mulighedserklæring 650 kr
Rejseafbudattest 650 kr
Handicapskilt ansøgning 650 kr

 

Information

 

Du kan forny dine recepter via Lægevejen.dk eller MinLæge App.

Undtaget er recepter på vanedannende medicin, som feks sovemedicin og beroligende medicin, disse kan kun fornyes ved aftalt konsultation (fremmøde).

Hvis du får medicin som er ordineret af specillæge/hospitalsambulatorium, så er det der du skal have fornyet din medicin. Det er den læge/afdeling som følger dig som har behandlingsansvaret, og ansvaret for at forny dine recepter.

 

 

Du kan skrive korte afgrænsede beskeder til klinikken, der kan være svar tid på op til 5 dage. E-konsultation er ikke til akutte problemstillinger.

Hvis det er akut skal du ringe til os i telefontiden, og mellem 8-9 for at få tilbudt en kort samme dag tid.

Hvis man har en kronisk sygdom er er det vigtigt, at man kommer til jævnlige kontroller for sikre sig optimal behandling af sygdommen. Afhængig af hvilken sygdom skal man komme 1-4 gange om året til kontrol. Typisk vil man komme til årlig kontrol hos lægen og løbende kontroller hos personalet. I forbindelse med årskontrollen må man påberegne to besøg, da læge-årskontrollen som oftest vil kræve svar på blodprøver eller andre undersøgelser, som personalet har foretaget forinden.

Eksempler på sygdomme som kræver jævnlig lægekontrol - også selvom man føler sig velbehandlet:

 • Diabetes
 • Forhøjet blodtryk
 • Hjerteflimmer eller andre hjertesygdomme (herunder hjertesvigt)
 • Forhøjet kolesterol
 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
 • Astma
 • Depression (hvis du er i behandling med antidepressiv medicin)
 • For højt- eller for lavt stofskifte
 • Knogleskørhed
 • Kroniske smerter i bevægeapparatet (hvis du behandles fast med stærk smertestillende medicin)
 • ADHD

 

Behandling af oplysninger

I forbindelse med klinikkens undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler klinikken som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan klinikken behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Klinikken indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig.

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse [indsæt evt. andre oplysninger, som I indhenter i klinikken, og som ikke er nævnt i næste pkt.].

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

 • Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • Novax(journalsystem)
 • Novax(Backup)
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)
 • Andre IT-leverandører

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Utilsigtede hændelser

Oplever du som patient eller pårørende utilsigtede hændelser, kan denne indberettes på www.dspd.dk Du kan også læse mere om hvad der forstås ved en utilsigtet hændelse på samme side.

Patienterstatningen

En eventuelt skade vil kunne anmeldes af patient eller pårørende til www.pebl.dk

 

Vorter:

Smitte: Vorter skyldes et virus og kan optræde på hele kroppen – hyppigst på fødder og hænder. Vorter smitter mellem mennesker ved berøring af vorten eller via de virusholdige afstødte hudceller. Hvis der er små skader i huden, eller hvis huden blødes op af vand eller sved, er den mere modtagelig for smitte. Smitterisikoen øges ikke, ved at vorten bløder. Man kan nedsætte risikoen for at smitte sig selv og andre ved at holde vorten dækket med for eksempel neglelak. Behandling: Hvis man undlader at behandle vorterne, vil de svinde, når kroppen har udviklet antistoffer mod vortevirus. Halvdelen af ubehandlede børn vil være helbredt i løbet af ét år, og i løbet af 2 år er 2 af 3 børn helbredt. Hos voksne varer sygdommen længere end hos børn, ofte mange år. Der findes flere udmærkede midler til hjemmebehandling i håndkøb ( eksempelvis Verucid eller Vortex). Fælles for dem alle er, at de kræver en målrettet og vedholdende indsats. Den fortykkede hud over vorten fjernes med en skalpel/engangsfil. Hvis huden er opblødt efter bad, kan beskæringen være lettere. Vorten dækkes af vortemiddel (Vortex, Verusid) som størkner til en fast hinde. Det er vigtigt at skåne den omgivende hud evt. med vaseline. Behandlingen gentages hver aften. Beskæring foretages 1-2 gange ugentligt. Ved genstridige vorter, som ikke responderer tilstrækkeligt på hjemmebehandling, kan vi efter lægekonsultation henvise til behandling hos hudlæge. Vi tilbyder ikke længere behandling her i klinikken.

Lægerne Kronen, telefon: 32 22 72 20

Lægerne Kjerulff, telefon : 38 71 00 07

Kirsten Poulsen, telefon : 38 74 60 30

Lægerne Løcke & Meile, telefon : 38 71 09 32
(kun fredage samt under ferie)

 

Find vej

Klinikken ligger på Rønnebærvej 25 1 sal. Der er desværre ikke elevator.

Link til Google maps her